Sakkunnig

PBL innehåller regler om byggkontroll. Den kontrollansvarige ska ha en oberoende ställning till utföraren. Här var det tänkt att det skulle finnas en sakkunnig inom de olika tekniska egenskapsområdena, men ännu finns det inga regler för avsnitt 7 bullerskydd av bostäder och lokaler. Se vidare på Boverkets hemsida.

Sakkunniga kontrollanter kommer i praktiken att behöva vara certifierade.

2015-05-16: Behovet av sakkunniga/ljud finns fortfarande men hos Boverket sker f n ingenting i frågan. Men det finns nu i alla fall en mall för tekniskt samråd (=kontrollplan), se avsnittet Böcker & Artiklar.

Avsikten med att anlita en sakkunnig är att minska fel och brister i så tidigt skede som möjligt, helst under projekteringen. Därför är det viktigt att den sakkunnige kan både teori och praktik, så att riskmoment identifieras så tidigt som möjligt. Att konstatera brister i färdig byggnad är det ingen som önskar sig, men om så sker ska i alla fall mätningar och analys vara så exakta som det går så att inte mätfel mm ger fel besked till parterna.

Att förebygga fel i tidigt skede ger lägre byggkostnader än i senare skeden...även om det kostar något att ta in en sakkunnig i projektet.

Jag har arbetat som sakkunnig expert i flera skiljedomstolar och varit "sakkunnig meddomare" vid en hovrätt (Frostating Lagmansrett i Trondheim).