Min bakgrund och referenser (CV)

Jag har arbetat som forskare och konsult i byggnadsakustik sedan jag tog civilingenjörsexamen V 1986 och teknologie licentitatsexamen 1989, båda på Chalmers. 2009 presenterade jag en doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Jag har arbetat på tre ackrediterade akustikföretag: DNV Ingemansson (nu ÅF), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (nu RISE) samt på WSP Akustik. Det har blivit en lång rad med forskningsprojekt och uppdrag under tiden, många erfarenheter av dessa finns publicerade i olika öppna rapporter och artiklar. Många råd är dessutom sammanfattade i handboken från Boverket 2008 (Bullerskydd i bostäder och lokaler), som jag och kollegan Klas Hagberg har hjälpt Boverket att sammanställa. I doktorsavhandlingen vid LTU, ett antal rapporter till SBUF och artiklar i Bygg&Teknik finns mer tekniska detaljer för den intresserade. Söker man artiklar i Bygg & Teknik (www.byggteknikforlaget.se) finns ett 20-tal artiklar för nedladdning.

Med dessa erfarenheter som grund kan jag erbjuda mina kunder kvalificerade tjänster och rådgivning. Bland kunderna kan nämnas:

 • Cirka 100 tillverkare av byggmaterial, byggprodukter, hushållsprodukter och byggsystem, där ljudegenskaperna är en viktig del. Uppdragen gäller ofta innovationer, de inrymmer flera faser och spänner därför över lång tid. Av sekretesskäl redovisas bara ett urval uppdrag som har offentliggjorts på olika sätt.
 • Skanska, systemutveckling för Skanska XChange, Stål-och betonghuset, MiljonHemmet, ModernaHus och SSB. Efter ett utvecklingsarbete genomförs även ett antal projekterings- och sakkunniguppdrag samt interna personalutbildningar.
 • NCC, JM, SBUF: Ljudreduktion vid keramiska golvbeläggningar, Byggakustisk kunskapsöversikt, Optimerade ljudkrav. Titta gärna på projektbeskrivningar på www.sbuf.se, sök "Simmons", "ljud" eller "akustik". Sök artiklar i Bygg&Teknik på deras förlag, där artiklarna kan laddas ned som PDF. Se även avsnittet Böcker & Artiklar.
 • Daloc AB, utveckling av ljudisolerande lägenhetsdörrar, arkitektseminarier, hjälpmedel för projektörer
 • Granab AB, utveckling av ljudisolerande övergolv, beräkningar, analys av ackrediterade (externa) mätningar , stöd i exportprojekt
 • Fresh AB, beräkning av ljudisolerande uteluftsdon, marknadsöversikter, databaser
 • Fönsterbranschen, en branschstudie. Jag ger stöd för offerter där ljudkrav ställs.
 • Betongindustrin, informationsmaterial om ljudegenskaper i betonghus on-line genom handböckerna Betongbanken och ByggaMedPrefab, se www.svenskbetong.se
 • NUTEK/Vinnova ordförande i föreningen diplomerade teknikmäklare 2003 (DTM)
 • Stockholms Stad, ljudexpert i tekniktävling för LIP-kansliet.
 • Boverket, Utredning om lågfrekvensbuller i svenska bostäder. Omarbetning av BBR-20 kap 7. Ramavtal akustikrådgivning i samarbete med ÅF och WSP 2002-2014. Handboken Bullerskydd i bostäder och lokaler 2008, omarbetning 2013.
 • Arbetsmiljöverket, handboken "Att se, höra och andas i skolan" (ljud)
 • Medlem i Svenska Akustiska Sällskapet (SAS), SIS Tk197, CEN TC 126, ISO TC 43/SC 2/WG 18, INCE.
 • Presentationer på svenska och internationella akustikkonferenser (visa sökresultat i lista)
 • Ett antal artiklar i Bygg&Teknik, se avsnitt Böcker&Artiklar eller sök artikel hos Byggteknikförlaget
 • Driver en databas över byggprodukter som läses av BASTIAN och SONarchitect och CadnaB, se listan över annonsörer
 • Forskare i AkuLite-projektet (med stöd av Svensk Betong och Cementa), i syfte att hitta ett mått på stegljud som är oberoende av bjälklagstyp, fortsättning i Formas-projektet Aku20 - Nya Stegljudskrav som underkonsult till Luleå tekniska universitet
 • Sakkunnig akustiker i skiljedomstol och allmän domstol, nu senast som sakkunnig meddomare vid hovrätten i Trondheim, Frostating Lagmansrett

Jag arbetar under strikt sekretess och uppger inte kundföretag om inte uppdraget har blivit allmänt känt, t.ex. genom föredrag, kurser, anbud, projekteringshandlingar, publicering på kundsidor m m.