Översikt på svenska

BASTIAN programvara säljs inte sedan 2021-01, ersätts av SONarchitect eller CadnaB. Se https://norsonic.no/product_single/datakustik/. Databaserna underhålls från 2023-03-01 av Sonusoft, info@sonusoft.com

BASTIAN® har använts i Norden sedan 2000 för att beräknar ljudisolering i byggnad enligt Boverkets Byggregler (BBR) samt internationella föreskrifter (796/2017 i Finland, BR18/DS 490 i Danmark, TEK/NS 8175 i Norge, m fl). Programvaran används fortfarande av många konsulter (febr -22), men den underhålls inte längre av leverantören DataKustik GmbH. Återförsäljare av två nya programvaror (SONarchitect och CadnaB) är Norsonic (VibrAkustik i DK, MIP i FI).
Obs! Databaserna uppdateras dock för alla tre programvarorna tills vidare.

BASTIAN® räknar enligt den internationella standarden EN 12354:2000 delarna -1 (luftljudsisolering), -2 (stegljud) och -3 (trafikbullerisolering). BASTIAN kan även användas approximativt för beräkning mot en nyare version av standarderna (2017), där förändringarna mot första versionen primärt avser beräkning med lätta byggnadsdelar, men man kan behöva göra vissa manuella inmatningar av indata. För del 5 (stomljud) finns en förenklad "stegljudsmetod" som baseras på Nordtestrapport NT tec 616. För del -6 finns ett Excelblad under Böcker&Artiklar.
   Metoder för redovisning av produkters ljudisolering och beräkning av förväntat värde i byggnad är EU-harmoniserade och värdena ska i princip accepteras i alla EU-länder. Beräkningar av fasadisolering blir mer ekonomiska och säkra enligt SS-EN 12354 del 3 än med vägda entalsvärden. Det beror på att BASTIAN räknar detaljerat i tersband, med samverkanseffekter, och att spektra från Nord2000 för tunga fordon har lite lägre nivåer under 100 Hz än Ctr50-3150.

Programmet och databaserna är relativt enkla att använda för att beräkna ljudisolering i byggnad. Enklare beräkningar, t.ex. utprovning av golvbeläggning, fönster, dörr, uteluftdon, undertak etc. från en färdig modell kan de flesta med byggerfarenhet göra själva (med stöd av våra kurser), men modellering av byggnadsstommen kräver byggnadsakustisk erfarenhet, se vidare FAQ-delen.
      Ingångsvärden är noggrant utvalda och införda i produktdatabaserna, där finns mer än 2000 nordiska och europeiska konstruktioner. Databaserna används av många konsulter och i takt med att erfarenheter samlas in görs då och då justeringar av indata och en ny version skickas ut till användarna.
      Att räkna enligt SS-EN ISO 12354 med programvara BASTIAN och indata från de gemensamma databaserna kan sägas vara god branschpraxis vilket kan antas motsvara (del av) ansvarskravet på konsulter i ABK 96 och ABK 09. Det är väsentligt att redovisa att man har nyttjat indata från databaserna. I det fall man av något skäl har matat in värden för egna konstruktioner är det väsentligt att redovisa vilken källa man har till dessa värden och om det finns flera oberoende källor, exempelvis teoretiska beräkningar och fältmätningar.

Övrig information om BASTIAN är på engelska för att vara mer tillgänglig för våra Nordiska och internationella kunder. Kontakta oss gärna för att välja ut en lösning som passar era behov.