Översikt på svenska

BASTIAN® beräknar ljudisolering i byggnad enligt Boverkets Byggregler (BBR) samt internationella föreskrifter (C1/SFS 5907 i Finland, BR08/DS 490 i Danmark, TEK/NS 8175 i Norge, m fl)

BASTIAN® räknar enligt den internationella standarden EN 12354 delarna -1 (luftljudsisolering), -2 (stegljud) och -3 (trafikbullerisolering). För del 5 (stomljud) finns en förenklad metod. För del -6 finns ett Excelblad under Böcker&Artiklar.
   Metoder för redovisning av produkters ljudisolering och beräkning av förväntat värde i byggnad är EU-harmoniserade och värdena ska i princip accepteras i alla EU-länder. Beräkningar av fasadisolering blir mer ekonomiska och säkra enligt SS-EN 12354 del 3 än med vägda entalsvärden. Det beror på att BASTIAN räknar detaljerat i tersband, med samverkanseffekter, och att spektra från Nord2000 för tunga fordon har lite lägre nivåer under 100 Hz än Ctr50-3150.

Ingångsvärden är noggrant utvalda och införda i produktdatabaserna, där finns mer än 2000 nordiska och europeiska konstruktioner. Programmet och databaserna gör att man relativt enkelt kan beräkna ljudisolering i byggnad. Att använda SS-EN 12354 är god branschpraxis vilket motsvarar (del av) ansvarskravet på konsulter i ABK 96 och ABK 09. Enklare beräkningar, t.ex. utprovning av golvbeläggning, fönster, dörr, uteluftdon, undertak etc. från en färdig modell kan alla göra själva (med stöd av våra kurser), men modellering av byggnadsstommen kräver byggnadsakustisk erfarenhet, se vidare FAQ-delen.

Övrig information om BASTIAN är på engelska för att vara mer tillgänglig för våra Nordiska och internationella kunder. Kontakta oss gärna för att välja ut en lösning som passar era behov.

BASTIAN® Exempelfiler:

Förenklad redovisning av stegljudsdämpade golvbeläggningar kan göras mot GBR/BVI/SBUFs 35 typbjälklag. Beräkningsfiler till BASTIAN (ändra från JPG till BAP): S67SLAB3.BAP S67SLAB4.BAP