Kontroll - mätningar i fält

Utförs tillsammans med en samarbetspartner, se info >>>

  • Mätningar i byggnad under noggrant kontrollerade förhållanden ger oftast korrekta resultat, men det finns några saker man bör överväga innan man mäter.
  • Jag är med om att utveckla de standardiserade mätmetoderna. Den kompetensen kan ni dra nytta av.
  • Jag gör noggranna förberedelser och beräkningar inför en mätning, så att mätresultaten blir tillförlitliga och relevanta för era behov. Att kontrollera om en viss produkt fungerar som avsett, eller att ljudkrav uppfylls, ställer olika krav på mättekniken.
  • Jag gör vid behov en beräkning av mätosäkerheten i den aktuella mätningen (istället för att hänvisa till en schablon eller tidigare erfarenheter).
  • Räkna med att precisionsmätningar tar lite längre tid än "vanliga" ljudmätningar.
  • Att känna till hur tillförlitligt resultatet blir är oftast värt insatstiden, särskilt om man ska bestämma vilka ombyggnadsåtgärder som krävs för att uppfylla ett krav.
  • Har ni fått underkänt vid en tidigare mätning? Be mig om hjälp. En beräkning av mätosäkerheten visar om det underkända mätresultatet var signifikant eller ligger inom mätosäkerheten. Det ger rätt underlag för beslut om det finns behov av åtgärder och i så fall vilka. Ibland är det befogat att mäta om för att säkerställa att underkännandet är befogat.
  • Jag kan hjälpa till vid tvist eller skiljeförfaranden. Det är viktigt att slutkunderna accepterar resultaten och inte ifrågasätter den provande partens kompetens eller objektivitet.
  • Jag gör inte egna mätningar i uppdrag (med undantag för forskningsuppdrag) utan rekommenderar normalt ett ackrediterat laboratorium eller en ljudkonsult som jag vet gör ett noggrant arbete.
  • I vissa fall åker jag ut tillsammans med den tekniker som utförde den underkända mätningen för att reda ut vad som är rätt eller fel. Vi säkerställer gemensamt då att ommätningar av ljudnivåer och ljudisolering i byggnad inte påverkas av bakgrundsljud, felaktig mätteknik eller byggtekniska brister. Kunden får ett gemensamt utlåtande.