Kvalitetspolicy

Jag anstränger mig hårt för att hålla en hög kvalitetsnivå i alla uppdrag. Påminn mig gärna om den utfästelsen!

För att skapa synlig nytta för kunderna innebär denna ambition att:

  • tekniska utlåtanden skall baseras på tillgänglig vetenskaplig och empirisk kunskap, så långt det är praktiskt möjligt. Tyvärr är det inte möjligt att överblicka alla publikationer inom akustikområdet, men jag använder flera kanaler för att söka information fortlöpande som bidrar till att lösa kundens problem på bästa sätt.
  • jag samarbetar med flera akustikkonsultföretag och driver en särskild web-tjänst för akustiker (ISAC), för att få kännedom om praktiska problem och skapa överblick över användbara vetenskapliga publikationer.
  • jag deltar aktivt i internationella akustikkonferenser och standardiseringskommittéer (CEN, ISO), vilket ger möjlighet att påverka utvecklingen och skapa goda kontakter (se information om standardisering)
  • jag bedriver viss egen forskning och utveckling, främst om mät- och beräkningsmetoder
  • jag tillhandahåller beräkningsverktyg och öppna produktdatabaser som nyttjas av flertalet akustiker i Norden (se BASTIAN) samt publicerar råd om tillämpning av dessa verktyg (se BASTIAN/FAQ)
  • jag tillämpar bransch- och internationella standarder i uppdrag enligt Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler"
  • OM det ändå skulle bli fel så gör jag mitt yttersta för att reda ut problemet och söka rimliga lösningar

Kvalitetssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001

  • Jag har utvecklat ett kvalitetssystem för verksamheten med hjälp av konsultföretaget QiM AB. Kvalitetssystemet uppfyller kraven för ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och för miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001. QiM interngranskar kvalitetssystemet på min begäran och det kan även certifieras av ett ackrediterat tredjepartsorgan.
  • Jag upprättar på begäran även projektanpassade kvalitetsplaner, t.ex. för sakkunnighetsuppdrag. Begär mer information.