Kvalitets- och personuppgiftspolicy (GDPR)

Jag anstränger mig hårt för att hålla en hög kvalitetsnivå i alla uppdrag. Påminn mig gärna om den utfästelsen!

För att skapa synlig nytta för kunderna innebär denna ambition att:

  • tekniska utlåtanden skall baseras på tillgänglig vetenskaplig och empirisk kunskap, så långt det är praktiskt möjligt. Tyvärr är det inte möjligt att överblicka alla publikationer inom akustikområdet, men jag använder flera kanaler för att söka information fortlöpande som bidrar till att lösa kundens problem på bästa sätt.
  • jag samarbetar med flera akustikkonsultföretag och driver en särskild web-tjänst för akustiker (ISAC), för att få kännedom om praktiska problem och skapa överblick över användbara vetenskapliga publikationer.
  • jag deltar aktivt i internationella akustikkonferenser och standardiseringskommittéer (CEN, ISO), vilket ger möjlighet att påverka utvecklingen och skapa goda kontakter (se information om standardisering)
  • jag bedriver viss egen forskning och utveckling, främst om mät- och beräkningsmetoder
  • jag tillhandahåller beräkningsverktyg och öppna produktdatabaser som nyttjas av flertalet akustiker i Norden (se BASTIAN) samt publicerar råd om tillämpning av dessa verktyg (se BASTIAN/FAQ)
  • jag tillämpar bransch- och internationella standarder i uppdrag enligt Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler"
  • OM det ändå skulle bli fel så gör jag mitt yttersta för att reda ut problemet och söka rimliga lösningar

Kvalitetssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001

  • Jag har dokumenterat ett kvalitetssystem för verksamheten med hjälp av konsultföretaget QiM AB. Kvalitetssystemet uppfyller kraven för ledningssystem enligt SS-EN ISO 9001 och för miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001. QiM kan interngranska kvalitetssystemet vid behov och det är även möjligt att certifiera det hos ett ackrediterat tredjepartsorgan.

Integritets- och personuppgifter enligt GDPR dataskyddsförordningen

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och skyddar personuppgifter enligt följande rutiner:
     Vi får in personuppgifter från företag i samband med förfrågan om uppdrag, eller hämtar uppgifter från allmänt tillgängliga tjänster (t.ex. Bolagsverket, UC, HITTA, PROFF m fl). Vi sparar personuppgifterna i vårt ekonomisystem och i vårt e-postsystem och använder dessa för att skicka ut uppdragsbekräftelser, e-post och eller ta kontakt via telefon. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna kommunicera, utföra och rapportera uppdrag, fakturera våra kostnader och upprätta lagenlig bokföring. Vi lagrar enbart affärsrelaterade uppgifter för de nämnda syftena. Vi arbetar enbart på uppdrag av företag, myndigheter, stiftelser och liknande och åtar oss inte uppdrag för privatpersoner. Vi lagrar därför inte några uppgifter om privatpersoner. I vissa fall gör vi kreditkontroll och söker annan information om ett kundföretag eller intressent, men vi lagrar inte denna information.
     Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part i syfte att marknadsföra tjänster eller liknande, men våra underkonsulter kan få del av vissa uppgifter om dessa behövs för att fullgöra ett specifikt uppdrag, vilket de gör med uppdragssekretess enligt branschreglerna i ABK09. Vi kan också tvingas lämna ut vissa uppgifter till myndigheter på anmodan enligt lag. Vår bokföringskonsult har undertecknat ett särskilt avtal om att vara vårt personuppgiftsbiträde och att iaktta sekretess i sitt uppdrag för oss.
     Personuppgifter lagras i lösenordsskyddade mobiltelefoner, persondatorer och på backupdiskar som förvaras i övervakade eller låsta/larmade utrymmen. Vår e-post, kalender och kontaktlista synkroniseras via en extern Microsoft-365-server, men vi använder inte utländska molntjänster för lagring av uppdragsrelaterad information och inte heller för personuppgifter. Vi ansvarar även för webforumet ISAC som drivs via en server i USA, där andra akustikkonsulter är registrerade för att kunna logga in och hämta teknisk information. Övriga deltagare i ISAC kan se de personuppgifter som en deltagare själv har lagt in om sig. Rensning av kunders personuppgifter sker fortlöpande, dock senast 10 år efter avslutat uppdrag.
     Om ni önskar ett utdrag med de uppgifter som vi har registrerade om er, vänligen ta kontakt så skickar vi dem så snart det är praktiskt möjligt och utan kostnad. Om ni vill ha någon uppgift rättad eller borttagen, säg till så ordnar vi detta omgående.
Uppdaterad: 2019-03-20, 2020-12-03