KRIS - Läs här först

Om ni får klagomål på ljudet (ljudegenskaperna) så ring mig först...

Det är många frågor man både bör och kan ställa innan man måste acceptera att produkten inte fungerar som avsett. Ta in underlag före beslut om åtgärd:

  • Har mätningar gjorts, har de gjorts på ett korrekt sätt, följer de angivna standarder? Har mätrum och mätmiljö dokumenterats, särskilt de s.k. bakgrundsbullernivåerna? Begär in kompletta provningsrapporter från kompetenta mätlaboratorier. Eller be oss leda precisionsmätningar, som kan läggas till grund för att avvisa klagomålet eller som kan förklara vad det är som inte fungerar som avsett. Se vidare på sida Mätningar i fält.
  • Är det Er produkt (enbart) som klagomålet avser?
  • Vilka övriga produkter är monterade tillsammans med er produkt?
  • Har produkten transporterats, hanterats och byggts in på rätt sätt?
  • Är produkten monterad med föreskriven täthet, fuktkvot, toleranser, planhet, eftergivlighet m.m.? Underlag, anslutningar?
  • Är ljudnivåer, driftspunkter m.m. de som förutsatts vid projektering och anbud?
  • Gör gärna egna inspektioner, särskilt innan ljudmätningar beställs. Kontrollera tätningar, passning m.m. Använd ljud eller ljus för att hitta ev. otätheter. Beställ en precisionsmätning.
  • Jag beräknar ljudegenskaper teoretiskt efter de aktuella förutsättningarna. Ofta räknar jag inom 2-3 dB rätt. Vad kan större avvikelser bero på?
  • Jag kan hjälpa er reda ut vad som skett, vad som kan göras för att lösa det aktuella problemet och vad som bör göras framgent.
  • Genom att ta ansvar behåller man kunder och det kan vara en god affär på sikt. Att inte lära sig av misstagen blir ändå dyrt i längden.