Enkät: "Störs du av buller i din bostad?"

Har ni fått en enkät med posten?

Här får ni lite mer information om undersökningen.

Kontakta oss om ni har frågor.

Vi gör en undersökning på uppdrag av Luleå Tekniska Universitet för att ta reda på om bostadshusens konstruktioner ger ett tillfredsställande skydd mot buller. Flera områden ingår i undersökningen och urvalet är enbart gjort av statistiska skäl.

Era svar hjälper oss att ställa rätt ljudkrav på bostadshusen i framtiden.

Bakgrunden till undersökningen är att ljudkraven måste utformas så att olämpliga konstruktioner inte kommer till användning, men samtidigt måste man få lov att använda kostnadseffektiva konstruktioner. Alltför hårda krav skulle driva upp byggkostnaderna. Därför är det viktigt att fråga boende om deras uppfattningar och om byggnadernas bullerskydd är tillfredsställande.

Vi tackar för att ni tar er tid att fylla i enkäten. Era svar behandlas statistiskt och konfidentiellt. Resultaten och era personuppgifter används bara i denna undersökning och kommer inte att användas på något annat sätt. Uppgifterna stryks när undersökningen är avslutad.

Om ni vill läsa mer om den här typen av enkäter och hur resultaten kan tolkas, titta gärna på SBUF-rapporten Acoustical Performance of Apartment Buildings – Resident’s Survey and Field Measurements, som kan laddas ned fritt här: Läs rapport

Christian Simmons

Survey: "Are you disturbed by noise in your home?"

Have you got a questionnaire in your mailbox?

This page gives information in English about the survey.

Please contact us in case you have any questions.

We have been commissioned by the University of Technology in Luleå, to research whether residential buildings have satisfactory design with respect to their protection against noise. Several buildings have been selected randomly for a survey. This building was included for statistical reasons only.

Your answers help us define appropriate requirements on the building constructions.

The reasons for this survey is that requirements must prevent poor constructions being adopted but also enable cost efficient constructions to be used. Too strict requirements would lead to unnecessary building costs. For these reasons, it is important to ask occupants about their opinions and check whether the noise protection of their homes is satisfactory.

We thank you for taking your time. Your responses will be treated statistically and confidentially. The results and your personal data are only used for this research and will not be used for any other purpose. The data is deleted when the investigation is completed. If you are interested in reading more about these types of surveys and how the results can be interpreted , please check out the "SBUF" research report Acoustical Performance of Apart-
ment Buildings - Resident's Survey and Field Measurements, which can be downloaded for free here.

Christian Simmons