Beräkningar

De byggakustiska egenskaperna i en byggnad (ljudisolering, ljudnivåer och efterklangstider) går numera att beräkna tillförlitligt med standardiserade metoder.

Jag har arbetat i mer än 15 år med beräkningsprogram och databaser som följer den internationella standarden EN 12354 och disputerade 2009 på omfattande jämförelser av lab- och fältmätningar. Därför kan jag göra utlåtanden om vilka nivåer som kan uppnås för en viss konstruktionstyp och med vilken säkerhet den nivån har kunnat beräknas.

Beräkningar ger ett bra stöd till projektörer när det gäller att välja rätt byggprodukter och utformning av t.ex. knutpunkter. Även rutinerade projektörer kan förbise ogynnsamma effekter av olika kombinationer.

Med beräkningar kan man se möjliga besparingar och optimera skiljekonstruktioner för de rådande förhållandena. I samband med fältmätningar är det också bra att göra en beräkning, som en rimlighetskontroll eller för att förstå vad som kan ha orsakat en brist. Beräkningarna gör att man kan se på olika korrigerande åtgärder för att komma tillrätta med en konstaterad brist och välja den effektivaste lösningen.