Klinkergolv i hall max 4 m2 med dämpning kan godtas, om ...

Stegljud-hall-klinker_P4250064

2017-12-20

SIS Tk 197 har kommit fram till att det går att utforma upp till 4 m2 klinkergolv i hall med ett dämpande skikt, så att det skyddar mot stegljud i samma grad som 1 m2 utan dämpning. Men avvikelsen måste godkännas av byggherren och byggnadsnämnden, eftersom den inte följer allmänna rådet i BBR. Detta gäller även för ljudklass B och A.

Rev 2018-09-04:
SIS Tk 197 ger ut en FAQ om tillämpning av SS 25267/68.
Se länkad PDF, sidan 3.
Q: "SS 25267 ? Kan en större yta än 1 m2 innanför tamburdörr accepteras om den utförs med viss stegljudsdämpning?"

A: I BBR avsnitt 1:21 står att byggnadsnämnden kan medge mindre avvikelse från föreskrift i BBR och i avsnitt 1:3 framgår att man kan välja en annan lösning än vad som anges i ett allmänt råd om lösningen kan anses uppfylla föreskriften. Vi i SIS tekniska kommitté Tk 197 har bedömt att en yta på upp till 4 m2 i hall som uppfyller samma krav på stegljud som från trapphus, högst LnT,w,50 = 62 dB i ljudklass B och C, och högst LnT,w,50 = 58 dB i ljudklass A, också bör ge tillräckligt skydd mot stegljud och därmed också uppfylla föreskriften, eftersom en yta av denna storlek i hallen vanligen bara beträds vid in- och utpassage genom tamburdörren.

Detta alternativa krav motiveras av att byggherrar och boende ofta vill ha praktiska klinkergolv i hela hallen, som skydd mot blöta och smutsiga skor m.m., samtidigt som det finns kostnadseffektiva lösningar med låg bygghöjd och tillräcklig stegljudsisolering för att uppfylla kravet med normalt förekommande betongbjäklag. Flera av dessa produkter är dock känsliga även för mindre avvikelser från ett helt korrekt montage, varför verifiering av krav bör ske med mätning.

Gränsen på 4 m2 bygger på att det bara ska vara en mindre yta där endast ett fåtal steg normalt kan förväntas ske och att likställa denna golvyta med trapphus är därför relevant."
[SIS/TK197 2017-11-06]