Klinkergolv i hall max 4 m2 med dämpning kan godtas, om ...

Stegljud-hall-klinker_P4250064

2017-12-20

SIS Tk 197 har kommit fram till att det går att utforma upp till 4 m2 klinkergolv i hall med ett dämpande skikt, så att det skyddar mot stegljud i samma grad som 1 m2 utan dämpning. Men avvikelsen måste godkännas av byggherren och byggnadsnämnden, eftersom den inte följer allmänna rådet i BBR. Detta gäller även för ljudklass B och A.

Rev 2018-09-04:
SIS Tk 197 ger ut en FAQ om tillämpning av SS 25267/68.
Se länkad PDF, sidan 3.
Q: "SS 25267 ? Kan en sto?rre yta a?n 1 m2 innanfo?r tamburdo?rr accepteras om den utfo?rs med viss stegljudsda?mpning?"

A: I BBR avsnitt 1:21 att byggnadsna?mnden kan medge mindre avvikelse fra?n fo?reskrift i BBR och i avsnitt 1:3 framga?r att man kan va?lja en annan lo?sning a?n vad som anges i ett allma?nt ra?d om den kan anses uppfylla fo?reskriften. Detta inneba?r att byggnadsna?mnden kan godta en lo?sning som avviker fra?n allma?nt ra?d om den antingen a?nda? uppfyller fo?reskriften eller endast utgo?r en mindre avvikelse fra?n fo?reskriften. Vi i SIS Tk 197 har bedo?mt att en yta pa? upp till 4 m2 i hall som upp- fyller samma krav pa? stegljud som fra?n trapphus, ho?gst LnT,w,50 = 62 dB i ljudklass B och C, och ho?gst LnT,w,50 = 58 dB i ljudklass A, ocksa? bo?r ge tillra?ckligt skydd mot stegljud och da?rmed ocksa? uppfylla fo?reskriften, eftersom en yta av denna storlek i hallen vanligen bara betra?ds vid in- och utpassage genom tamburdo?rren.

Detta alternativa krav motiveras av att byggherrar ofta vill ha praktiska klinkergolv i hela hallen, som skydd mot blo?ta och smutsiga skor m.m., samtidigt som det finns kostnadseffektiva lo?sningar med la?g byggho?jd och tillra?cklig stegljudsisolering fo?r att uppfylla kravet med normalt fo?rekommande betongbja?klag. Flera av dessa produkter a?r dock ka?nsliga a?ven fo?r mindre avvikelser fra?n korrekt montage, varfo?r verifiering av krav bo?r ske med ma?tning.

Gra?nsen pa? 4 m2 bygger pa? att det bara ska vara en mindre yta da?r endast ett fa?tal steg normalt kan fo?rva?ntas ske och att liksta?lla denna golvyta med trapphus a?r da?rfo?r relevant."
[SIS/TK197 2017-11-06]